Regulamin

Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów na mecze Rozgrywane przez
PZL LEONARDO Avia Świdnik w rundzie zasadniczej sezonu 2023/2024 .

I. Definicje

 • „Bilet” – oznacza bilet na pojedynczy Mecz PZL LEONARDO Avia Świdnik rozgrywany w  Świdniku w charakterze gospodarza w rundzie zasadniczej Sezonu 2023/2024;
 • „Karnet” – oznacza bilet na wszystkie mecze PZL LEONARDO Avia Świdnik rozgrywane w  Świdniku w charakterze gospodarza w rundzie zasadniczej Sezonu 2023/2024;
 • „Klub”; „MKS Avia Świdniku.” oznacza spółkę z siedzibą w Świdniku przy ul.  Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik, adres do doręczeń ul. Sportowa 2, 21-040 Świdnik, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000652463 , nr REGON 36606708700000 , nr NIP 7123325022, o kapitale zakładowym w wysokości 2 300 000,00 zł e-mail: kontakt@avia-swidnik.pl, nr telefonu 81 524 41 83, ze Sprzedawcą można kontaktować się za pomocą w/w danych)
 • „Kupujący” – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zamierzającą nabyć lub dokonującą nabycia Biletu/Karnetu.
 • „Mecz” – oznacza spotkanie piłki siatkowej, w którym występuje drużyna PZL LEONARDO Avia Świdnik w oficjalnych rozgrywkach rundy zasadniczej Sezonu 2023/2024, rozgrywanych w Świdniku w  charakterze gospodarza;
 • „Nabywca Biletu” – oznacza osobę, która nabyła Bilet/Karnet na mecze PZL LEONARDO Avia Świdnik rozgrywane w Świdniku w charakterze gospodarza w rundzie zasadniczej Sezonu 2023/2024;
 • „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży Biletów i Karnetów na mecze w rundzie zasadniczej Sezonu 2023/2024;
 • „Sezon 2023/2024” – oznacza spotkania meczowe rozgrywane przez PZL LEONARDO Avia Świdnik w Świdniku w charakterze gospodarza w rundzie zasadniczej.
 • „Siedziba Klubu” – oznacza lokal na przy Sportowa 2, 21-040 Świdnik
 • „Hala” – oznacza Halę w Świdniku przy Al. Armii Krajowej 3, w której PZL LEONARDO Avia Świdnik będzie rozgrywał Mecze;
 • „PZPS” – oznacza Polski Związek Piłki Siatkowej;
 • „System Biletowy” – oznacza system sprzedaży biletów i karnetów, prowadzony przez MKS Avia Świdnik
 • „Oficjalna strona Klubu” oznacza witrynę internetową zarządzaną przez Klub pod adresem www.avia-swidnik.pl/sklep

II. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż Biletów/Karnetów prowadzona jest przez Klub.
 2. Przez dokonanie zakupu Biletu/Karnetu, Nabywca Biletu/Karnetu wyraża akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Klub prowadzi sprzedaż Biletów na Mecze rozgrywane w hali w terminach określonych w  odrębnych informacjach prezentowanych na oficjalnej stronie Klubu.
 4. Warunkiem zakupu Karnetu/Biletu on-line jest:
 5. a) rejestracja w systemie sprzedaży Biletów/Karnetów, która nastąpi w momencie dokonania pierwszego zakupu poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu email / nr telefonu, w przypadku wystawienia faktury VAT – numery NIP, nazwy oraz adresu podmiotu;
 6. b) spełnienie warunków niniejszego Regulaminu.
 7. Bilet/Karnet można zakupić wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez transakcję online za pośrednictwem www.avia-swidnik.pl/sklep
 8. Ceny Biletów/Karnetów na mecze PZL LEONARDO Avia Świdnik rozgrywane w Sali w rundzie zasadniczej Sezonu 2021/2022 przedstawione zostaną na Oficjalnej Stronie PZL LEONARDO Avia Świdnik www.avia-swidnik.pl/sklep/cennik
 9. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen Biletów rozgrywanych w sezonie 2023/2024 w Hali. Zmiana cen nie powoduje roszczeń do zwrotu za już zakupione bilety. Bilety zakupione w przedsprzedaży zachowują swoją ważność.
 10. Wszystkie dane związane z zakupionym Biletem/Karnetem (data, cena) zapisane zostaną w  systemie sprzedażowym.
 11. Bilet lub Karnet zakupiony drogą elektroniczną może być drukowany w formie papierowej lub przedstawiony na urządzeniu mobilnym.
 12. Jeden Kupujący może zakupić maksymalnie 5 sztuk biletów/karnetów.
 13. Po wejściu Nabywcy Biletu/Karnetu na Salę na Mecz i  odnotowaniu tego przez system dostępu lub czytniki, Bilet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden Bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam Mecz rundy zasadniczej. Jeden Karnet uprawnia do wejścia na wszystkie mecze domowe  w rundzie zasadniczej sezonu 2023/2024, każde jednorazowe wykorzystanie kodu QR na Karnecie pomniejsza pulę wejść o jeden Mecz.

III. Zasady sprzedaży Biletów/Karnetów

 1. Karnety można kupić poprzez zamówienie przez serwis internetowy dostępny na stronie www.avia-swidnik.pl/sklep najpóźniej do III kolejki rundy zasadniczej sezonu 2023/2024.
 2. Potwierdzeniem poprawnie zakupionego Biletu/Karnetu w systemie online jest otrzymany e-mail z systemu biletowego z informacją o poprawnie zakupionym Bilecie/Karnecie. Taki Bilet/Karnet w formie papierowej lub urządzeniu mobilnym Nabywca biletu winien okazać służbom porządkowym.
 3. Bilet zakupiony w systemie online nie podlega zwrotowi .
 4. Osoby, które nie ukończyły 12 lat, mogą uczestniczyć w Meczu wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna pełnoletniego.
 5. Reklamację kupionego Biletu/Karnetu należy złożyć pisemnie, drogą korespondencyjną na adres Klubu: MKS Avia Świdnik sp. z o.o. ul. Sportowa 2 ,21-040 Świdnik
 6. W celu złożenia reklamacji Nabywca Biletu proszony jest o załączenie do reklamacji dowodu kupionego Biletu/Karnetu wraz z opisem przyczyny reklamacji i składanym żądaniem.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Nabywcy Biletu.
 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klub przesyła Nabywcy Biletu opinię o  niezasadności reklamacji.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest MKS Avia Świdnik z siedzibą w Świdniku przy ul. Sportowej 2.
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych w MKS Avia Świdnik możliwy jest pod numerem telefonu nr:  lub adresem e-mail: kontakt@avia-swidnik.pl
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą:
  • W celu zawierania i wykonywania umów w tym umowy o prowadzenie konta w serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 18 ust. 1 i 2 ŚwiadUsłEkektU
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • w celach analitycznych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • w celach archiwalnych, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • w celach marketingu własnego, produktów własnych oraz produktów sponsorów Klubu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora i podmiotów trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty które współpracują z nami, procesorzy w związku z ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w interesie Administratora, oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym Powiatowe Stacje Sanitarno Epidemiologiczne i Główny Inspekorat Sanitarny oraz podmioty kontrolne i nadzorcze.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania zawartych umów oraz do czasu przedawnienia roszczeń z nich wynikających, do czasu zakończenia postępowania sądowego lub reklamacyjnego którego źródłem jest zawarta umowa, a  w  przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda do czasu jej wycofania. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, dane będą przetwarzane przez okres 2 tygodni.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda prawo do jej cofnięcia, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkować będzie odmową zawarcia umowy.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w takim przypadku administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem UE legalizuje transfer i  zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych. Podmiotowi danych przysługuje prawo uzyskać dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i  uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia poprzez kontakt z Administratorem.

V. Postanowienia końcowe

 1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Klubu (Świdnik, ul. Sportowa 2 oraz na stronie internetowej www.avia-swidnik.pl/sklep/regulamin.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszać na stronie internetowej www.avia-swidnik.pl/sklep/regulamin. W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. Zmiany Regulaminu następują z  poszanowaniem praw nabytych przez Nabywców Biletów/Karnetów.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia