Polityka prywatności

W związku z treścią z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej: „RODO” „MKS AVIA ŚWIDNIK Sp. z o.o” informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanym dalej  „administratorem danych”, jest MKS AVIA ŚWIDNIK Sp. z o.o przy ul. Sportowej 3, 21-040 Świdnik;
 • z administratorem danych może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@avia-swidnik.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny MKS AVIA ŚWIDNIK Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Sportowej 3, 21-040 Świdnik;
 • Pani/Pana zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu i zakresie zapewniającym należyte wykonanie umowy sprzedaży towaru lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w celach marketingowych;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO w celu rozpatrywania reklamacji;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO w celu dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy; np. dostawcom usług prowadzenia strony internetowej lub podmiotom obsługującym proces płatności;
 • Pani/Pana dane osobowe zebrane przez administratora będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia i przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożono zamówienie;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO;

Pani/Pana dane osobowe będą usunięte również po uzyskaniu informacji przez administratora, że przechowywane dane są nieaktualne, nieprawdziwe lub niedokładne;

 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez administratora danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej.

Administrator dokłada wszelkich starań dla zapewnienia ochrony przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich rozpowszechnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich utratą oraz przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.