Amatorski turniej tenisa

Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik organizuje cykl amatorskich turniejów tenisa ziemnego Fiber Camera Avia Open Singiel. Zawodnicy będą rywalizować na kortach miejskich w Świdniku przy ul. Fabrycznej. Pierwsze mecze rozpoczną się 11 maja br.

 

Zapisy prowadzone od 4 kwietnia wyłącznie za pośrednictwem maila: pwieleba@avia-swidnik.pl

Szczegóły w REGULAMINIE

 

Załącznik do Uchwały nr 15/II/2024 Zarządu MKS Avia Świdnik Sp. z o.o. z dnia 03.04.2024 r.

Regulamin Rozgrywek pn. Amatorskie Turnieje Tenisa Ziemnego

,,Fiber Camera Avia Open Singiel” w kategorii Singiel

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem rozgrywek pn. Amatorskie Turnieje Tenisa Ziemnego ,,Fiber Camera Avia Open Singiel’’ jest Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Sp. z o.o.

 2. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych oraz swojego wizerunku na potrzeby organizacji rozgrywek pn. Amatorskie Turnieje Tenisa Ziemnego ,,Fiber Camera Avia Open Singiel’’.

 3. Organizator wyznacza Koordynatora rozgrywek.

II. MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWEK

 1. Miejskie Korty Tenisowe w Świdniku ul. Fabryczna 3 a, Świdnik,

 2. Rozgrywki zostaną rozegrane w dniach: 11.05.2024 r., 25.05.2024 r., 08.06.2024 r., 22.06.2024 r.

III. CEL ROZGRYWEK

 1. Umożliwienie aktywnego wypoczynku ,

 2. Popularyzacja Tenisa Ziemnego w wydaniu rekreacyjnym,

 3. Propagowanie i rozwój tenisa ziemnego,

 4. Propagowanie zdrowego stylu życia ,

 5. Promocja Klubu Avia Świdnik,

 6. Integracja społeczna.

IV. UCZESTNICY

 1. W rozgrywkach ligi udział może wziąć osoba, która w dniu zgłoszenia ma ukończone 16 lat.

 2. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rozgrywkach. Rodzice ponoszą wtedy pełną odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika.

 3. Uczestnikami rozgrywek nie mogą być zawodnicy posiadający aktualną zawodniczą licencję PZT. Organizator dopuszcza udział zawodników z licencją PZT o statusie senior/amator.

 4. Każdy z Uczestników bierze udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od nieszczęśliwych wypadków.

 5. Uczestnicy rozgrywek są świadomi swego stanu zdrowia, a także ryzyka związanego z uprawianiem sportu.

 6. Udział w rozgrywkach mogą wziąć osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.

 7. Uczestnicy biorący udział w rozgrywkach zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i gry fair play.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy Uczestników powstałych podczas rozgrywek w wyniku gry.

 9. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na mieniu i zdrowiu Uczestników rozgrywek.

 10. Organizator nie ubezpiecza Uczestników rozgrywek.

V. SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Mecze turniejowe rozgrywane będą w systemie pucharowym (warunkiem rozegrania turnieju jest uczestnictwo min. 8 osób ).

 2. Mecze turniejowe rozgrywane są do 2 wygranych setów od stanu 2-2 w gemach (w przypadku remisu rozgrywany jest super tie-break do 10 punktów z przewagą 2 punktów).

 3. Przegrani pierwszego meczu turniejowego mają możliwość rozegrania meczu pocieszenia wyłączenie w przypadku kiedy po 1 rundzie turnieju zostanie co najmniej 2 Uczestników.

 4. Maksymalny czas oczekiwania na Uczestnika przed meczem wynosi 15 minut, po upływie tego czasu przyznane zostanie zwycięstwo dla Uczestnika, który był obecny w wyznaczonym terminie meczu.

VI. ROZGRYWANIE MECZÓW

 1. Organizator nie zapewnia obsługi sędziowskiej podczas meczów. Przyjmuje się, że mecze rozgrywane są bez udziału sędziego głównego, na zasadzie sędziowania przez samych Uczestników rozgrywających mecz. W trakcie trwania meczu kwestie sporne powinny być rozstrzygane w atmosferze fair play (gdy Uczestnicy nie są do końca pewni czy piłka była autowa czy nie, zaleca się powtórzenie punktu).

 2. Organizator nie zapewnia obsługi medycznej podczas meczów.

 3. Pilnowanie porządku punktowego w gemie leży po stronie Uczestników rozgrywek.

 4. W przypadku sytuacji spornych w gemie o końcowym rozstrzygnięciu decyduje Koordynator Amatorskich Turniejów Tenisa Ziemnego ,,Fiber Camera Avia Open Singiel’’. Decyzje Koordynatora są nieodwołalne.

 5. Organizator zapewnia uczestnikom piłki do rozgrywania meczów.

VII. SYSTEM PUNKTACJI ROZGRYWEK

 1. Za zajęcie 1 miejsca w pojedynczym turnieju Uczestnik otrzymuje 24 punkty.

 2. Za zajęcie 2 miejsca w pojedynczym turnieju Uczestnik otrzymuje 20 punktów.

 3. Za zajęcie 3 miejsca w pojedynczym turnieju Uczestnik otrzymuje 16 punktów.

 4. Za zajęcie miejsc 5-8 w pojedynczym turnieju Uczestnik otrzymuje 12 punktów.

 5. Za zajęcie miejsc 9-16 w pojedynczym turnieju Uczestnik otrzymuje 8 punktów.

 6. Za zajęcie miejsc 17-32 w pojedynczym turnieju Uczestnik otrzymuje 4 punkty.

 7. W przypadku równej ilości punktów w tabeli w pierwszej kolejności decydują:

 1. bezpośredni pojedynek,

 2. wyższa różnica setów (wygrane/przegrane),

 3. wyższa różnica gemów (wygrane/przegrane),

 4. dodatkowy mecz.

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA W ROZGRYWKACH

 1. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest podpisane oświadczenie uczestnika o przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w rozgrywkach.

 2. Dokonanie opłaty wpisowej za 1 turniej w kwocie 100 zł na rachunek bankowy MKS Avia Świdnik Sp. zo.o. nr 68 1020 3176 0000 5102 0285 0931 tytułem : „Imię i nazwisko uczestnika turnieju -Fiber Camera Avia Open Singiel. Opłata za 4 turnieje wynosi 400 zł.

 3. Opłata wpisowa, o której mowa w pkt 2 musi być wpłacona na rachunek bankowy Organizatora najpóźniej do wtorku poprzedzającego każdy turniej.

 4. Rezygnacja przez Uczestnika z dalszego udziału w turnieju w trakcie trwania rozgrywek nie powoduje zwrotu kosztów z tytułu uczestnictwa.

IX. ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK

 1. Zgłoszenia do rozgrywek przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: pwieleba@avia-swidnik.pl. najpóźniej do wtorku poprzedzającego każdy turniej.

 2. W zgłoszeniu należy podać: potwierdzenie dokonaniu opłaty wpisowej, imię i nazwisko, numer telefonu.

 3. Plan rozgrywek oraz drabinka turniejowa zostanie umieszczona na fanpage Facebook „Avia Świdnik Tenis” w czwartek poprzedzający każdy turniej .

 4. Zgłoszenie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 5. Zgłoszenie do rozgrywek należy dokonać najpóźniej do wtorku poprzedzającego każdy turniej.

 6. Ilość Uczestników jest ograniczona, maksymalnie w rozgrywkach może wziąć udział 32 Uczestników.

 7. O zakwalifikowaniu się do rozgrywek decyduje kolejność zgłoszeń.

X. NAGRODY W ROZGRYWKACH

 1. Za zajęcie miejsc 1-3 w całym cyklu turniejów Uczestnik otrzyma Puchar oraz nagrodę rzeczową.

 2. Każdy Uczestnik rozgrywek otrzyma pamiątkowy dyplom.

 

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

 

 1. Administratorem danych osobowych jest: Miejskim Klubem Sportowym AVIA ŚWIDNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Świdniku przy ul. Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik, adres do doręczeń ul. Sportowa 2, 21-040 Świdnik.

 2. Dane osobowe uczestników Turnieju będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Turnieju, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

 3. Dane osobowe Uczestników Turnieju będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.

 4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 5. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestników Turnieju stanowi dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

 6. Uczestnikom przysługują prawa do:

a) dostępu do danych,

b) sprostowania danych,

c) usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Turnieju.

7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

8. Przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie powyżej w związku z udziałem w Turnieju obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Turnieju.

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turnieju.

 

XII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Regulamin rozgrywek jest ustanawiany oraz publikowany przez Organizatora.

 2. Uczestnicy zgłaszając swój udział w rozgrywkach automatycznie potwierdzają akceptację niniejszego Regulaminu.

 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rozgrywkach wyłącznie po dostarczeniu do Organizatora oświadczenia od rodziców lub opiekunów prawnych o zgodzie na udział oraz wzięciu odpowiedzialność za zawodnika w drodze na korty, w trakcie rozgrywania meczu oraz po meczu.

 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na Kortach Tenisowych, na których prowadzone są rozgrywki.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozgrywek z powodu niesprzyjających warunków pogodowych lub innych obiektywnych czynników.

 6. Regulamin zostanie opublikowany na stronie: www.avia-swidnik.pl.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

 8. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.