Szanowni Państwo, Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 11/II/2024 z dnia 21.02.2024 r obowiązującej od 01.03.2024 r.:
 • Opłaty związane z uczestnictwem w zajęciach prowadzonych przez Klub wynoszą 150,00 zł miesięcznie
 • Składka członkowska wpłacana wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Pro Train Up, która jest dedykowana do obsługi płatności za zajęcia sportowe prowadzone przez Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Sp. z o.o. (szczegóły u Trenerów)

 • Ze składki członkowskiej zwolnieni są częściowo lub całościowo Zawodnicy, którzy zdobyli osiągnięcia sportowe według poniższej rozpiski:
(osiągnięcia – procent zwolnienia ze składki) Medaliści Mistrzostw Polski – 100% Finaliści Mistrzostw Polski (miejsca 4-10 – finał A) – 75% Medaliści Mistrzostw Województwa Lubelskiego – 50%
 • Sierpień jest miesiącem bezpłatnym i jednocześnie wolnym od zajęć.

Rodzicu! Po podpisaniu regulaminu należy pamiętać o:

 1. Terminowym opłacaniu składek członkowskich z góry do 15 go dnia każdego miesiąca przez 11 miesięcy (od września do lipca w danym sezonie) także w przypadku nieobecności dziecka, choroby i kontuzji z zastrzeżeniem zapisów poniżej.
 2. W sytuacji, gdy rodzic/opiekun ma w Klubie więcej niż jednego Zawodnika, objętego obowiązkiem opłacania składki członkowskiej, wówczas zmianie ulega wysokość opłaty w sposób następujący: a) za pierwszego Zawodnika rodzic/opiekun płaci składkę członkowską w pełnym wymiarze, b) za drugiego Zawodnika rodzic/opiekun płaci 60% składki członkowskiej , c) za trzeciego Zawodnika rodzic/opiekun płaci 30% składki członkowskiej, d) za czwartego i każdego następnego Zawodnika rodzic/opiekun nie wnosi żadnych opłat. Zniżki, o których mowa powyżej udzielane są wyłącznie od niższej składki członkowskiej obowiązującej w danej sekcji sportowej.
 3. W przypadku nieobecności Zawodnika na zajęciach sportowych, kontuzji czy też choroby trwającej nie dłużej niż miesiąc składka nie może być obniżona ani anulowana.
 4. W przypadku absencji dłuższej niż miesiąc (udokumentowanej przez lekarza) lub w przypadku innych szczególnych okoliczności wykluczających Zawodnika z zajęć sportowych składka za drugi miesiąc może zostać obniżona o 50 % wyłącznie na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. W obu powyższych przypadkach absencja Zawodnika musi zostać potwierdzona przez trenera w elektronicznym dzienniku zajęć.
 5. W przypadku absencji dłuższej niż 2 miesiące (udokumentowanej przez lekarza, ) lub w przypadku innych szczególnych okoliczności wykluczających Zawodnika z zajęć sportowych składka za trzeci i kolejne miesiące może zostać obniżona o 100 % wyłącznie na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. W obu powyższych przypadkach absencja Zawodnika musi zostać potwierdzona przez trenera w elektronicznym dzienniku zajęć.
 6. W przypadku 3 miesięcznych zaległości wobec Klubu Zawodnik może zostać skreślony z listy zawodników, a co za tym idzie relegowany z Klubu. Składka członkowska nie jest uzależniona od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Klub pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej (kontakt@avia swidnik.pl) najpóźniej do 25 go dnia poprzedzającego następny miesiąc, w przypadku kiedy rodzic lub opiekun prawny nie powiadomi Klubu pisemnie lub za pomocą poczty elektroniczne j o rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach składka naliczana jest zgodnie z § 3 ust. 7 regulaminu.