Treningi i mecze zawieszone

Zarząd MKS Avia Świdnik Sp. z o.o. działając zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawiesza zajęcia sportowe oraz mecze grup młodzieżowych wszystkich sekcji działających w strukturach MKS Avia Świdnik od 27 marca (sobota) do 9 kwietnia (piątek).

 

Poniżej nowe brzmienie dotyczące regulacji w zakresie działalności sportowej:

„16. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po
spełnieniu łącznie następujących warunków:

 

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających
stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących
członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi
zawodowej w rozumieniu tej ustawy;

 

2) ich organizowania bez udziału publiczności.”,

 

W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że niniejszy akt prawny zakazuje do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenia działalności  polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych lub działalności obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.