Szanowni Państwo, Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 28/II/2023 z dnia 10.07.2023 r obowiązującej od 01.08.2023 r.:

  • Opłaty związane z uczestnictwem w zajęciach siatkarskich prowadzonych przez Klub wynoszą 100,00 zł miesięcznie
  • Składka członkowska wpłacana wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Pro Train Up, która jest dedykowana do obsługi płatności za zajęcia sportowe prowadzone przez Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Sp. z o.o. (szczegóły u Trenerów)

  • Lipiec jest miesiącem bezpłatnym i jednocześnie wolnym od zajęć.

 

Rodzicu! Po podpisaniu regulaminu należy pamiętać o:

  1. Terminowym opłacaniu składek członkowskich z góry do 15-go dnia każdego miesiąca przez 11 miesięcy (od sierpnia do czerwca w danym sezonie) także w przypadku nieobecności dziecka, choroby i kontuzji z zastrzeżeniem zapisów poniżej.
  2. W sytuacji, gdy rodzic/opiekun ma w Klubie więcej niż jednego Zawodnika, objętego obowiązkiem opłacania składki członkowskiej, wówczas zmianie ulega wysokość opłaty w sposób następujący: a) za pierwszego Zawodnika rodzic/opiekun płaci składkę członkowską w pełnym wymiarze, b) za drugiego Zawodnika rodzic/opiekun płaci 60% składki członkowskiej , c) za trzeciego Zawodnika rodzic/opiekun płaci 30% składki członkowskiej, d) za czwartego i każdego następnego Zawodnika rodzic/opiekun nie wnosi żadnych opłat. Zniżki, o których mowa powyżej udzielane są wyłącznie od niższej składki członkowskiej obowiązującej w danej sekcji sportowej.
  3. W przypadku nieobecności Zawodnika na zajęciach sportowych, kontuzji czy też choroby trwającej nie dłużej niż miesiąc składka nie może być obniżona ani anulowana.
  4. W przypadku absencji dłuższej niż miesiąc (udokumentowanej przez lekarza) lub w przypadku innych szczególnych okoliczności wykluczających Zawodnika z zajęć sportowych składka za drugi miesiąc może zostać obniżona o 50 % wyłącznie na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. W obu powyższych przypadkach absencja Zawodnika musi zostać potwierdzona przez trenera w elektronicznym dzienniku zajęć.
  5. W przypadku absencji dłuższej niż 2 miesiące (udokumentowanej przez lekarza, ) lub w przypadku innych szczególnych okoliczności wykluczających Zawodnika z zajęć sportowych składka za trzeci i kolejne miesiące może zostać obniżona o 100 % wyłącznie na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. W obu powyższych przypadkach absencja Zawodnika musi zostać potwierdzona przez trenera w elektronicznym dzienniku zajęć.
  6. W przypadku 3 miesięcznych zaległości wobec Klubu Zawodnik może zostać skreślony z listy zawodników, a co za tym idzie relegowany z Klubu. Składka członkowska nie jest uzależniona od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.
  7. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Klub pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej (kontakt@avia swidnik.pl) najpóźniej do 25-go dnia poprzedzającego następny miesiąc, w przypadku kiedy rodzic lub opiekun prawny nie powiadomi Klubu pisemnie lub za pomocą poczty elektroniczne j o rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach składka naliczana jest zgodnie z § 3 ust. 7 regulaminu.