Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 21/II/2022 z dnia 29.07.2022 r.:

 • Opłaty związane z uczestnictwem w zajęciach piłkarskich prowadzonych przez Klub (od grupy najmłodszej do grupy młodzika starszego 2010 włącznie ) 120,00 zł miesięcznie
 • Kwota wpłacana na rachunek bankowy Klubu: 68 1020 3176 0000 5102 0285 0931
 • Ze składki członkowskiej zwolnieni są Zawodnicy Klubu będący jednocześnie uczniami Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Świdniku w klasach o profilu piłka nożna wyłącznie w okresie trwania roku szkolnego tj. od września do czerwca
 • Lipiec jest miesiącem bezpłatnym i jednocześnie wolnym od zajęć.

Dane do przelewu:
Odbiorca:
Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Sp. z o.o.
Adres: ul. Wyspiańskiego 27, 21
040 Świdnik
Nr. rachunku: 68 1020 3176 0000 5102 0285 0931
Tytuł: Imię i Nazwisko, rocznik, miesiąc płatności
Kwota: 120 zł

WZÓR:
Tomasz Nowak, rocznik 2009, luty 2022

Rodzicu! Po podpisaniu regulaminu należy pamiętać o:

 1. Terminowym opłacaniu składek członkowskich z góry do 15 go dnia każdego miesiąca przez 11
  miesięcy (od sierpnia do czerwca w danym sezonie) także w przypadku nieobecności dziecka,
  choroby i kontuzji z zastrzeżeniem zapisów poniżej.
 2. W sytuacji, gdy rodzic/opiekun ma w Klubie więcej niż jednego Zawodnika, objętego
  obowiązkiem opłacania składki członkowskiej, wówczas zmianie ulega wysokość opłaty w sposób
  następujący:
  a) za pierwszego Zawodnika rodzic/opiekun płaci składkę członkowską w pełnym wymiarze,
  b) za drugiego Zawodnika rodzic/opiekun płaci 60% składki członkowskiej ,
  c) za trzeciego Zawodnika rodzic/opiekun płaci 30% składki członkowskiej,
  d) za czwartego i każdego następnego Zawodnika rodzic/opiekun nie wnosi żadnych opłat.
  Zniżki, o których mowa powyżej udzielane są wyłącznie od niższej składki członkowskiej obowiązującej w danej sekcji sportowej.
 3. W przypadku nieobecności Zawodnika na zajęciach sportowych, kontuzji czy też choroby
  trwającej nie dłużej niż miesiąc składka nie może być obniżona ani anulowana.
 4. W przypadku absencji dłuższej niż miesiąc (udokumentowanej przez lekarza) lub w przypadku
  innych szczególnych okoliczności wykluczających Zawodnika z zajęć sportowych składka za drugi
  miesiąc może zostać obniżona o 50 % wyłącznie na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.
  W obu powyższych przypadkach absencja Zawodnika musi zostać potwierdzona przez trenera w
  elektronicznym dzienniku zajęć.
 5. W przypadku absencji dłuższej niż 2 miesiące (udokumentowanej przez lekarza, ) lub w przypadku
  innych szczególnych okoliczności wykluczających Zawodnika z zajęć sportowych składka za trzeci
  i kolejne miesiące może zostać obniżona o 100 % wyłącznie na pisemny wniosek rodzica lub
  opiekuna prawnego. W obu powyższych przypadkach absencja Zawodnika musi zostać potwierdzona przez trenera w elektronicznym dzienniku zajęć.
 6. W przypadku 3 miesięcznych zaległości wobec Klubu Zawodnik może zostać skreślony z listy
  zawodników, a co za tym idzie relegowany z Klubu.
  Składka członkowska nie jest uzależniona od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Klub pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej (kontakt@avia swidnik.pl) najpóźniej do 25 go dnia poprzedzającego następny miesiąc, w przypadku kiedy rodzic lub opiekun prawny nie powiadomi Klubu pisemnie lub za pomocą poczty elektroniczne j o rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach składka naliczana jest zgodnie z § 3 ust. 7 regulaminu.